Betegek szentsége

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a  betegek miséjére  február 11-én, vasárnap a déli fél 12 órai szentmisére. A felkészülésről:

Betegek Kenete szentség felvétele

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a  BETEGEK MISÉJÉRE  február
11-én vasárnap a déli fél 12 órai szentmisére. Ezen a szentmisén lehetőség
nyílik a Szentkenet közös felvételére.

A szentség felvételére előkészítő elmélkedést február 10-én, szombaton
15 órakor (délután 3 órai kezdéssel)  tartjuk a nagy hittanteremben.

Az elmélkedést követően kis agapéra hívjuk a részvevőket.
A szentség méltó felvételéhez szükséges szentgyónást 11-én vasárnap délelőtt fél 11 órától lesz lehetőség elvégezni.
Kérjük testvéreinket, minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeinket is orvosolja. Gondoljuk meg, milyen nagy jót teszünk azzal, akit idősödő kora vagy betegsége törődöttségében hozzájuttatunk Jézus Krisztus irgalmas szentségeihez. Se szeri, se száma az így megerősített  testvérek örömének és felmérhetetlen a környezetük lelki békéje is. Számos példát írhatnánk le olyanokról, akiket a szentségi vétel hozzásegített a teljes gyógyuláshoz vagy egy lényeges jobban-léthez, vagy sok esetben az orvosokat, a környezetet is meglepő bátor, nyugodt műtéti hozzáálláshoz, de „az sem semmi”, ha egy végleg elgyöngült betegünk békében, nyugodt mosollyal lépi át az örökkévalóság küszöbét,
mert végre át tudja adni magát az Úrnak. A betegek kenete c. szertartáskönyv 4.6.és 33. pontja ezt mondja: „Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítjük: aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.(4)

„Ez a szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi; – ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.”(6)
„Minden megkeresztelt ember vegye ki tehát a részét a kölcsönös szeretet-szolgálatból Krisztus titokzatos testébe, küzdjön a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál. Ezek a szentségek ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegűek, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a szertartásban is.(33)

A szentség felvételét szándékozókat kérjük, hogy a sekrestye előtt
elhelyezett ívre írják fel nevüket és telefonszámukat, valamint  jelezzék,
ha  kérnek személykocsival szállítást.

_____________

2017. február 18.

Február 18-án, szombaton 15 órakor szeretettel várjuk a kedves testvéreket a betegek miséjére. Ezen a szentmisén nyílik lehetőség a Szentkenet közös felvételére. Kérjük beteg és idős testvéreinket, hogy éljenek ezzel a szentséggel, hiszen “Az örökkévalóság küszöbén nem keresztlevelet kérnek tőlünk. Igyekeznünk kell a szellemi képességünk birtokában megszerezni a betegek szentségében kapott útravalót, hogy azon a bizonyos “szűk kapun” bejuthassunk majd oda, ahol már sokan várnak ránk.”  A szentmisét követően mindenkit várunk egy kis agapéra, beszélgetésre a hittanteremben. A szentség felvételét szándékozókat kérjük, hogy a sekrestye előtt elhelyezett íven írják fel nevüket és telefonszámukat, valamint jelezzék, ha kérnek személykocsival szállítást.


A betegek szentségének hatásai

  • A Szentlélek külön ajándéka: a béke a bátorság kegyelme a betegséggel vagy öregséggel való viszonyban

  • Értelem: A betegségben a beteg szabadon egyesülhet Krisztus szenvedéseivel

  • Felkészülés az utolsó átmenetre: befejezi hasonulásunkat Krisztus halálához és feltámadásához. Megszilárdítja életünk végső földi szakaszát s mindegy szilárd bástyává teszi az utolsó küzdelmekre előretekintve az Atya házába történő belépés előtt.

Egyházi előírások és gyakorlati tudnivalók (az Egyházi törvénykönyv szerint)

A szentség kiszolgáltatói csakis felszentelt papok lehetnek.

A szentség felvehető ill. kiszolgáltatható,

  • ha a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni.

  • ha a beteget, aki korábban felvette a szentséget és visszanyerte egészségét újabb súlyos betegség érte.

  • ha valaki komolyabb sebészeti beavatkozás előtt áll.

  • ha kétséges, hogy a beteg eljutott-e értelme használatára, veszélyesen beteg-e, halott-e (pl. autóbaleset).

  • ha a beteg, amikor még értelmi képességei birtokában volt, ezt legalább burkoltan kérte.

A szentség kiszolgáltatásának menete:

Mint minden szentség, a betege kenete is liturgikus és közösségi cselekmény, amelynek színhelye a családi otthon, kórház, vagy a templom. Illő, ha az Eucharisztia keretében kerül kiszolgáltatásra. Lehetőség szerint előzze meg a szentség kiszolgáltatását a Bűnbánat szentségének felvétele (szentgyónás).

Bűnbocsánat nélkül a szentség nem szolgáltatható ki (olyan embernek, aki nyilvánvaló súlyos bűnben makacsul kitartanak).

A kiszolgáltatás gyakorlatilag a szentjakabi módon történik (a pap a beteg fölé teszi a kezét, imádkozik érte az Egyház hitében, majd a püspök által megáldott olajjal megkeni a beteg homlokát és kezeit).