Elérhetőség, iroda

Irodai ügyintézés kizárólag online illetve telefonon lehetséges csütörtök kivételével hétköznapokon irodai időben!
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 52.
Plébános: Bodor György
Telefon: +36/20-823-4699
E-mail: plebanos@zugligetiszentcsalad.hu
Titkár: Petainek Tibor
Telefon: +36/20-591-9644
E-mail: titkar@zugligetiszentcsalad.hu
Internet: www.zugligetiszentcsalad.hu
Iroda: +36/1-604-7315+36/20-823-4598 
Bankszámlaszámunk: 11712004-20032465 (OTP Bank)
PLÉBÁNIAI  IRODA
Az irodában maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező!  Sürgős esetben, súlyos beteghez vagy haldoklóhoz – amennyiben a Plébános atya nem érhető el – a Katolikus Sürgősségi Ügyelet hívható ( 06-1 ) 213-96-20-as telefonszámon. A templom postacíme: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 52. Megközelítés: 22-es, a 222-es  és a 291-es busz Kuruclesi úti megállójától.Az iroda a templomban van, a főbejárattól balra. 
Az iroda munkatársai az alábbi ügyek intézésében segítenek: 

 • keresztelés
 • házasságkötés 
 • temetés
 • szentmise szándék bejegyzése
 • adományok átvétele

KERESZTELÉS
Felnőtt keresztelés
A jelentkezők számának függvényében egyéni vagy csoportos felkészítés történik, amelyre a Plébános atyánál kell jelentkezni.
Gyermek keresztelés
Az iroda nyitvatartási időpontjában, az egyik szülő – de jó, ha mindkettő – személyesen jelentkezzen a Plébános atyánál. A vele történt megbeszélést követően az irodában történik a gyermek anyakönyvezése a születési anyakönyvi kivonat bemutatása alapján. 
Keresztelés időpontja: vasárnap 10.30
Keresztszülő csak római- vagy görög-katolikus vallású lehet, olyan személy, aki gyakorolja hitét, (ha párkapcsolatban él, az rendezett egyházi házasság), vagyis olyan személy, aki a szülők segítségére lehet a gyermek vallásos nevelésében. Egyik keresztszülő-jelölt mindenképpen meg kell, hogy feleljen a fenti követelményeknek, de az Egyház a család kérésére tanúként elfogadhat még egy keresztszülő-jelöltet, ha az más vallású, de vállalja a gyermek lelki fejlődésének keresztény szemléletű támogatását.

Amennyiben a keresztszülők lakhely szerint nem a keresztelési plébániához tartoznak,  „Keresztszülői alkalmassági igazolás”t kell beszerezniük. Személyes ismeretség esetén a Plébános atya ettől eltekinthet.
Keresztnév ill. védőszent megválasztásánál törekedni kell arra, hogy a név olyan szentre emlékeztesse a gyermeket, aki példakép lehet számára egész életében. 

HÁZASSÁGKÖTÉS
A jegyespár irodaidőben személyesen jelentkezzen a Plébános atyánál a tervezett házasságkötés előtt legalább 3 hónappal. Szerencsésebb minél korábban, – az év elején vagy akár az előző év decemberében – bejelentkezni, mert így időben elkezdődhet a lelki felkészítés, másrészt a kért időpont még szabad. Különösen fontos ez abban az esetben, ha az egyik jegyes kereszteletlen vagy más, nem keresztény vallású, mivel ilyenkor a szükséges engedély intézése további időt vesz igénybe.
A jegyesekkel történő beszélgetés-sorozat, az ú.n. jegyesoktatás általában 10 alkalom, plébániánkon csoportosan történik, heti egy alkalommal – péntek este vagy szombat délelőtt -, az elmúlt évek gyakorlata szerint februári és áprilisi kezdéssel.

A Plébános atyával történt megbeszélés után a jegyesek nevét, vallását, elérhetőségét „ceruzával” bejegyezzük a templomi határidőnaplóba. A bejegyzés akkor válik véglegessé, amikor a jegyesek a szükséges iratokat beszerezték, s azok alapján adataikat az anyakönyvbe bevezettük. Ennek legkésőbb az esküvő tervezett időpontja előtt egy hónappal meg kell történnie. Ha az anyakönyvezés nem történt meg egy hónappal az esküvő előtt, a bejegyzés automatikusan törlődik a megerősítés hiánya miatt.
A házasságkötések általában szombaton 10 és 18 óra között történnek. Az esküvők óránként követhetik egymást. Kivételt képez, ha az esküvő nászmise keretében történik, mert akkor csak másfél órával későbbre jegyezhetjük be a következő szertartást. Fontos tehát, hogy az esküvő tervezésekor a jegyespár beszélje meg az eskető pappal, hogy lesz-e nászmise, és ezt az időpont bejegyzésekor azonnal jelezzék. 

Házasságkötéshez szükséges iratok

Mindkét jegyes katolikus

 1. Ha itt keresztelték,  a plébánia területén lakik és a Plébános atya fogja esketni,

ill. a jegyesoktatást ő végzi: nem kell irat

 1. Nem itt keresztelték, de a plébánia területén lakik és a Plébános atya fogja esketni,

            ill. a jegyesoktatást ő végzi: keresztlevél másolat

 1. Nem itt keresztelték, nem a plébánia területén lakik, a Plébános atya fogja esketni,

            ill. a jegyesoktatást ő végzi: keresztlevél másolat;

elbocsátó

 1. Nem itt keresztelték, nem a plébánia területén lakik és nem a Plébános atya fogja esketni:  keresztlevél másolat;

elbocsátó;

igazolás jegyesoktatásról
keresztlevél másolatot a keresztelési plébániáról kell beszerezni, nem lehet 3 hónapnál régebbi. A keresztelői emléklap bemutatása nem elégséges.

Az elbocsátót a lakhely szerinti plébánia adja ki, csak az egyik jegyesnek kell kérnie, de kiállításához mindkét jegyes keresztlevél másolatát be kell mutatni. 

jegyesoktatás igazolását az oktatást végző paptól kell kérni.
Az alábbi esetekben a fenti iratok beszerzésén túl, további iratok is szükségesek, de ezeket a plébániai irodán töltjük ki, mindkét jegyes és a Plébános atya jelenlétében.

Egyik jegyes más vallású keresztény (evangélikus, református, ortodox) 

 • katolikus jegyes jegyzőkönyv
 • nem katolikus jegyes szabadállapot igazolása

katolikus jegyes a jegyzőkönyvben kifejezi szándékát, hogy vallását megtartja, és törekszik arra, hogy születendő gyermekei katolikus vallásúak legyenek.

nem katolikus jegyesnek alá kell írnia a szabad állapotot igazoló esküt, amelyben nyilatkozik arról, hogy korábban nem kötött Isten előtt érvényes házasságot.
Egyik jegyes más vallású nem keresztény, vagy kereszteletlen

 • katolikus jegyes jegyzőkönyv
 • nem katolikus jegyes szabadállapot igazolása 

Ebben az esetben érseki engedély is szükséges, amelynek kérelmét a Plébános atya írja alá, és az iroda továbbítja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalba.
Ha valamelyik jegyes házas volt

 1. Özvegy – ez esetben az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatását kérjük
 2. Szabad állapotú
 • Ha templomi esküvő volt – a keresztlevél másolatban szerepelnie kell a semmissé nyilvánítás tényének
 • Ha polgári házasságot kötött, amely válással végződött, akkor azt a Katolikus Egyház csak abban az esetben tekintheti érvénytelennek, ha azt katolikus vallásúval kötötte.

Mindezeket az első találkozás során az irodában személyes beszélgetésben is tisztázhatjuk.

Az anyakönyvezéskor  a szükséges iratok mellett a tanúk nevét, vallását. lakcímét is kérjük.

Virágdíszítésről a jegyespárok gondoskodnak. Amennyiben több esküvő van egy napon, akkor a jegyespárok egymással megegyeznek a díszítésben, s a költségeket megosztják. A templomot az első esküvő előtt 1 órával nyitjuk ki, ez az idő elegendő a virágdíszek elhelyezésére. A virágdísz a templomban marad.
TILOS az esküvőn rizs vagy virágszirmok szórása – a templomban és a templom előtti teraszon, lépcsőn és bejáratnál egyaránt. Két esküvő között, ill. az esti szentmise előtt nincs mód a templom takarítására. Ez az utóbbi időben elterjedt szokás egyébként nemcsak idegen a keresztény liturgiában, de rendkívül tapintatlan a következő esküvő résztvevőivel szemben, akik szintén tiszta templomba szeretnének az ünnepi szertartásra megérkezni, másrészt az elszórt virágszirmok és rizs balesetveszélyesek is, mert az idősebbek megcsúszhatnak rajta. 

TEMETÉS
Minden elhunyt személyt, aki katolikus volt és plébániánk területén lakott, itt kell anyakönyvezni, ill. gondoskodni a katolikus szertartás elvégzéséről

Ha más Plébánia intézi a temetést, abban az esetben is először a plébániai irodán kell jelentkezni az elhunyt anyakönyvezésére, s a temetési engedély kiadására.

Temetés a Zugligeti Urnatemetőben
Az urnahely megvásárlása, ill. a már meglévő urnahelyre történő temetés megbeszélése az Urnatemető irodájában történik, amely az utca szintjén, a templom bal oldalán közelíthető meg.
BÁRMELY FELEKEZETHEZ TARTOZOTT AZ ELHUNYT, ELTEMETHETŐ AZ URNATEMETŐBEN, SAJÁT FELEKEZETÉNEK SZERTARTÁSA SZERINT.
Irodai órák: hétfő és péntek 16-18 óra között.

Az Urnatemetőben a temetések hétfőn és pénteken 16 és 18 óra között történnek.
Az urnahelyre történő temetés elintézését követően, a temetési szertartás megbeszélésére a templom irodáján kell jelentkezni. 

Az időpontot Plébános atyával kell egyeztetni abban az esetben is, ha más pap vagy lelkész végzi a szertartást.

A ravatal és a szertartás lehet a templomban, de kis számú hozzátartozó esetén az Urnatemető kápolnájában is.

A szertartás általában gyászmise keretében történik.
Temetés másutt: temetőben, ill. más templom urnatemetőjében
A gyakorlat szerint a hozzátartozók a temetés időpontjának ismeretében keresik fel a plébániát, hogy a katolikus szertartás elvégzését kérjék. A területünkön lakó elhunytak temetéséről minden esetben plébániánk gondoskodik, de előfordulhat, hogy az adott időpontban a Plébános atya nem ér rá, ilyenkor a Budapesti Központi Temetőlelkészségtől kérjük a szertartás elvégzését. Irodánk végez minden adminisztrációt, a stóladíjat is nálunk kell fizetni, csak a temetést végző pap személyét nem tudjuk a megbeszélés időpontjában megnevezni.
A szertartások költségeit – az ú.n. stóladíjat – az anyakönyvezéskor kell befizetni. Ennek összegét a Katolikus Egyházban központilag határozzák meg. Minden olyan esetben azonban, amikor a keresztelőt vagy az esküvőt a megszokottól eltérő időpontban kérik, a plébánia extra díjat számít fel. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a virágdíszítést korábban kívánják elhelyezni, ill. az orgonistával személyesen fel akarják venni a kapcsolatot a megszokottól eltérő zenemű kiválasztására. Ebben az esetben is kizárólag csak a liturgiának megfelelő művek hangozhatnak el. Külön díjat számítunk fel, ha az esküvőn Ave Maria éneklését kérik.