Nagyhét

Miserend a nagyhéten: hétfőtől péntekig minden nap 18 órától, szombaton 19 órától és vasárnap 9 órától élő közvetítés, melyet a honlapról és a plébánia youtube csatornájáról érhetünk el.

Húsvéthétfőn reggel 9 órakor lesz szentmise.

Gyónásra is van lehetőség 9 és 12 óra között, telefonon előre egyeztetett időpontban.

Plébániai rendelkezés

Kedves Testvérek! 

A COVID-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki. A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!), de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül. A templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni, de a papok ne ebben az időszakban végezzék a liturgiát! 

Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21.) kell bevezetni a Főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Aki viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti. Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legjobban és a lehető legtöbb csatornán felhívjuk a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával. A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolunk jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként. 

Most vasárnap 9 órától szentmisét közvetítünk online, ami elérhető lesz honlapunkon (www.zugligetiszentcsalad.hu), illetve Facebook oldalunkon (www.facebook.com/zugligetiszentcsalad). Okos televízión és okos telefon Youtube alkalmazásaiban keressék a Zugligeti Szent Család nevű csatornát. A továbbiakban vasárnaponként a 9 órai szentmisét közvetíteni fogjuk. Kérjük a híveket, akik tehetik, kapcsolódjanak be az Eucharisztia ünneplésébe ilyen módon. 

Templomunk előtere továbbra is nyitva lesz reggel 8 órától egészen este 6 óráig, hogy imádkozhassunk a járvány megszűnéséért. 

A járvány miatt a gördülékeny kommunikáció elősegítése érdekében a Telenor 100 GB ingyen adatforgalmi keretet biztosít minden flottás előfizetőnknek. Ennek aktiválásáról a flottakezelőtől kaphatunk bővebb tájékoztatást. (Petainek Tibor, +36/20-591-9644, zflotta@gmail.com

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre. 

Általános föloldozás és tökéletes bánat fölindítása

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS 

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961-963. kán.) 

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA 

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) 

Ima a tökéletes bánat fölindításához: 

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp… [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

LELKI ÁLDOZÁS 

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni. 

Ima a lelki áldozáshoz: 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 

Nagyböjti gyűjtés

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a Katolikus Egyház, melyhez csatlakozik a Katolikus Karitász. A gyűjtés ideje: március 15. (vasárnap) –március 22. (vasárnap). Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Részletek:  “Nagyböjti gyűjtés” bővebben

Hitoktatás március 16-tól

Követve az állami rendelkezéseket hétfőtől az iskolák bezárásának idejéig a templomban sem tartunk hittanórákat. A jövő szombatra meghirdetett lelkinap is elmarad. Keressük a módját, hogy ezekben a hetekben  hogyan tartsuk a kapcsolatot a tanítványainkkal. A szentmisék rendjét illetően tájékozódjatok a honlapunkon, amit igyekszünk naprakészen vezetni.
Jó egészséget, sok erőt kívánunk mindenkinek ebben a rendkvüli helyzetben. Keressük meg azokat lehetőségeket a családi élet, a munka és az imádság terén, amelyeket éppen ez a szokatlan helyzet tár elénk.

Ping-pong bajnokság

Ismét ping-pong bajnokságot rendezünk március 29-én. 

Márciusban ismét pingpong bajnokságot rendezünk templomunkban. A jelentkezők, összesorsolásukat követően, a megadott asztalhozzáférési idők közül egyeztetnek, és 7-10 napon belül játszák le a selejtezőiket a hónap folyamán. A döntőket március 29-én, vasárnap délelőtt rendezzük.  “Ping-pong bajnokság” bővebben